Archivace a zákony

Povinnost právnických a fyzických osob jako podnikatelů archivovat účetní dokumenty a záznamy vyplývá z celé řady právních předpisů. Jedná se především o příslušná ustanovení zákona o účetnictví, obchodního zákoníku, zákona o archivnictví atd. s tím, že tato právní úprava rovněž udává sankční postihy, které mohou vyústit až v trestně právní odpovědnosti.

Přehled platné legislativy:

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá stanovení zákona o archivnictví a spisové službě

Vyhláška č. 118/1974 Sb., o podnikových archivech. Tato vyhláška mimo jiné v §7 určuje povinnost zřídit podnikový archiv nejpozději do 5-ti let od zahájení činnosti.

Vyhláška č. 117/1974 Sb. Tato vyhláška stanovuje podmínky a pravidla posuzování dokumentů jako archiválie a definuje také podrobnosti skartačního řízení.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který definuje dobu a podmínky ukládání účetních záznamů.