Projekty OPPIK

Společnost Systematic a.s. realizuje následující projekty, které jsou spolufinancovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj:

1) Projekt s názvem „Vývoj automatizovaného stohovacího systému "SysLogeum 3000"“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009881, který je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je vývoj zařízení pro efektivní uložení dokumentů pomocí stohování boxů a jejich obslužnosti plně automatizovanými roboty. Smyslem projektu je vyvinout systém pro maximální využití skladovacích prostor, efektivity naskladnění/vyskladnění složek dokumentů a v neposlední řadě pro bezpečnost a ochranu dokumentů před vnějšími vlivy. Konečným výsledkem projektu bude prototyp automatického skladovacího systému na bázi stohovacích plastových euroboxů.

2) Projekt s názvem „Automatické nalezení robotu“, reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023593, který je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je vývoj algoritmu včetně jeho implementace pro automatické nalezení robotu na pozicích, které jsou dány kartézským systémem kolejnic robotického skladu SysLogeum 3000. Výstupem bude upravený SW robotu, který bude zajišťovat identifikaci robotu na gridu (kolejnicích) podle přečtené souřadnice z QR kódu.


Spolupráce s organizací pro výzkum a šíření znalostí

Projekty jsou realizovány v úzké spolupráci s organizací pro výzkum a šíření znalostí s Technickou univerzitou Liberec, fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, která se podílí na realizaci věcných aktivit projektu a dalších vývojových prací v rámci uzavřené smlouvy na smluvní výzkum.

Omezení provozu